26.09.2018 Program SMMW

PROGRAM SMMW 2018

Komitet Wyborczy Stowarzyszenia MM Wilanów, Wilanów, wrzesień 2018

Najważniejsze kierunki działań w kadencji 2018-2023

1. Dlaczego SMMW?

2. Nasze wartości.

3. Wilanów przyszłości.

4. Priorytety dla  Wilanowa.

• Miasteczko Wilanów (Wilanów Zachodni)

• Wilanów Wysoki, Niski i Królewski

• Powsinek

• Zawady

• Powsin i Kępa Zawadowska

5. Cała Dzielnica – Jedna Dzielnica

6. Co zmieniamy?

7. Podsumowanie.

1.Dlaczego SMMW?

Działamy w Wilanowie od 2007 roku. To już 11 lat. Początkowo skupieni byliśmy głównie na problemach Miasteczka Wilanów. Od 2010 roku posiadamy reprezentację w Radzie Dzielnicy Wilanów, gdzie upominamy się o sprawy całej Dzielnicy. Skupiamy osoby aktywne ze wszystkich części Wilanowa. Wykorzystujemy ich doświadczenia, by skutecznie zabiegać o rozwiązywanie najistotniejszych problemów Dzielnicy. 

Chcemy być otwarci na inicjatywy społeczne, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Jesteśmy ludźmi dialogu, ze zrozumieniem patrzymy na każdy problem. Należmy do osób szukających różnych sposobów osiągniecia celu, nie zniechęcają nas natomiast powody, dla których coś jest niemożliwe. 

Poświęcamy swój czas dla spraw Dzielnicy głównie dlatego, że sprawia nam to wiele autentycznej satysfakcji. Nie jesteśmy przy tym podatni na wpływy partii politycznych. Jesteśmy niezależni i nazywamy rzeczy po imieniu. 

2.Nasze wartości

Demokracja jest największą zdobyczą naszego pokolenia. Demokracja lokalna, jako najbliższa każdemu z nas, daje nadzieję oraz pozwala na niezależne i wolne wybory. To skarb również naszej społeczności lokalnej. Wierzymy, że zorganizowani mieszkańcy są w stanie najlepiej podejmować decyzje, dotyczące swojej małej Ojczyzny. Nie boimy się odpowiedzialności, bowiem jest to przejaw naszej dojrzałości i jednocześnie gwarancja rzetelności w działaniu.

Lokalność i wspólnota. Nie wspólnota interesów, lecz wspólnota w rozumieniu odpowiedzialności za wszystkich członków społeczności i poczucie solidarności. To wreszcie motywacja do szukania rozwiązań dla zróżnicowanych problemów Dzielnicy.

Wolność to, w naszym odczuciu, swoboda myślenia i możliwość niezależności. To zasady państwa prawa, Konstytucji RP i reguł zaakceptowanych społecznie, w drodze dialogu i porozumienia. Odrzucamy myślenie kategoriami doktryn i narzucania komukolwiek woli, szczególnie w odniesieniu do tzw. „dyscypliny partyjnej”.

Szacunek, tolerancja, to podstawa do otwartego dialogu, który jako wartość konstytucyjna powinna być jednym z podstawowych filarów sprawowania obowiązków gospodarza Dzielnicy.

3. Wilanów przyszłości

Nasza spójna i przemyślana wizja Dzielnicy, oparta jest o następujące cele: 

• Wilanów przyjazny mieszkańcom, których codzienne potrzeby realizowane są w sposób optymalny, na miarę oczekiwań mieszkańców. 

• Wilanów społeczny, w którym realizowana jest realnie konstytucyjna zasada pomocniczości poprzez solidarną i odpowiedzialną społeczność lokalną. 

• Wilanów zrównoważonego rozwoju, w którym utrzymujemy harmonię pomiędzy inwestycjami, a środowiskiem we wszystkich częściach Dzielnicy.

• Wilanów, wykorzystujący optymalnie swój potencjał: położenie, historię, lokalną kulturę i kapitał ludzki.

• Wilanów ekologiczny, w którym równie istotne są sprawy ochrony terenów zieleni, tworzenie miejsc rekreacji oraz zachowanie rozsądku w dążeniu do rozwoju Dzielnicy.

• Wilanów dobrej  edukacji, potrafiący stworzyć bazę dla młodego pokolenia mieszkańców z atrakcyjną i różnorodną ofertą oświatową.

• Wilanów nowoczesny, wdrażający m.in. rozwiązania z zakresu SMART CITY oraz nowe technologie.

• Wilanów otwarty, nie tylko w pojęciu dostępności komunikacyjnej, ale również na nowe trendy, przyciągający, inspirujący i eksportujący swoją markę.

• Wilanów dialogu, w którym zdanie mieszkańców jest kluczowym wyznacznikiem działań samorządu.

4. Priorytety dla Wilanowa

Nasza Dzielnica ma różnorodne problemy, ale także jest zróżnicowana demograficznie, urbanistycznie, komunikacyjnie, czy przestrzennie. W ostatnich latach rozwija się dynamicznie, choć nie równomiernie. Różna jest też skala problemów i czas możliwy do ich rozwiązywania. Naszym celem jest odpowiedzieć na wyzwania teraźniejszości w taki sposób, aby żaden mieszkaniec i żadna część Dzielnicy nie miała poczucia wykluczenia i marginalizacji. Ważne jest opracowanie i przyjęcie polityki senioralnej w Dzielnicy.

Mamy świadomość, że problemy jednej części Wilanowa rzutują na jakość życia również w innych jej częściach. Dotyczą one zarówno przypadku niewydolnej komunikacji, czy skupienia placówek edukacyjnych na konkretnym obszarze. Dlatego też należy dążyć do równomiernego rozłożenia posiadanych zasobów i środków w odniesieniu do potrzeb mieszkańców. Będziemy zabiegać o właściwe konstruowanie planów miejscowych oraz zmianę tych już obowiązujących. 

Wśród działań, które należy realizować w całym Wilanowie należy wymienić: rozwój zaplecza edukacyjnego i sportowo-rekreacyjnego, rozwój komunikacji miejskiej, infrastruktury drogowej i połączeń, infrastruktury kanalizacyjnej, terenów zieleni publicznej, konsekwentne wdrażanie postanowień wpisanych do założeń Wilanowskiego Parku Kulturowego.

Mając to na uwadze, chcemy być otwarci na nowe wyzwania, nowoczesne rozwiązania i stałe zmiany, których oczekują mieszkańcy w naszej Dzielnicy. 

Nasze zamierzenia:

Miasteczko Wilanów (Wilanów Zachodni)

• Zapewnimy sprawną realizację drugiej szkoły wraz z pełną infrastrukturą drogową jej okolicy (Zdrowa, Ciszewskiego).

• Zadbamy o właściwy plan miejscowy dla terenu Plaży Wilanów oraz realizacja ogólnodostępnego, publicznego parku – zgodnie wytycznymi z odbytych konsultacji społecznych. W związku z nimi należy również uwzględnić potrzeby właścicieli psów – znajdując dla tzw. dogparku, docelową lokalizację.

• Dopilnujemy, aby przy ul. Przyczółkowej powstało (jeżeli już ma powstać) przyjazne, dobrze wkomponowane w zielone otoczenie Centrum Handlowe, niebędące – znaną sprzed dziesiątek lat formą – hangarem handlowym. 

• Linia tramwajowa do Wilanowa nadal, tak jak cztery lata temu, pozostaje w sferze planów. Jej realizacja to nie jedynie kwestia wygody i komfortu. Jeśli samochód nadal pozostanie najwygodniejszym sposobem dojazdu do centrum, to przy dalszym dynamicznym rozwoju Dzielnicy, nasze ulice i parkingi czeka armagedon. 

• Będziemy zabiegać o realizację odnogi linii tramwajowej w kierunku tzw. Mordoru.

• Będziemy promować wdrażanie technologii informatycznych w zakresie współdzielenia pojazdów.

• Zrobimy naturalny park przy Orliku, na bazie działek niewykorzystanych do realizacji rozbudowy szkoły.

• Zawalczymy o przejęcie ulic przez miasto, które dziś nie mają gospodarza. Wprowadzimy na nich, skonsultowane z mieszkańcami, dostosowane do potrzeb zasady organizacji ruchu oraz poprawimy ich estetykę.

• Rozpoczniemy dialog z kierownictwem Centrum Opatrzności Bożej na temat likwidacji płotu wokół Świątyni Opatrzności Bożej i stworzenia parku dostępnego dla mieszkańców. 

• Zadbamy o docelowe wykonanie Al. Rzeczypospolitej, w kierunku na południe od ul. Branickiego (dostęp do komunikacji miejskiej), oraz o poprawę bezpieczeństwa istniejącego odcinka np. w zakresie realizacji dodatkowych przejść dla pieszych i płynności ruchu drogowego.

• Podejmiemy działania, mające na celu powstanie ogólnodostępnego parku w zachodniej części Miasteczka Wilanów (na zachód od ul. Zdrowej), a także na terenach ZP, graniczących z zabudową na wschód od tej drogi. Pierwszym krokiem jest faktyczne działanie na rzecz zmiany planu miejscowego.

• Wybudujemy ulicę Mango na Osiedlu Arbuzowa, co poprawi lepsze skomunikowanie tego obszaru z pozostałą częścią Dzielnicy. 

• Wymusimy lepsze zabezpieczenie akustyczne z obu stron obwodnicy (POW). 

• Poprawimy Oś Królewską, by stała się rzeczywiście reprezentacyjną osią widokową Wilanowa.

• Wybudujemy kolejny żłobek i przedszkole.

• Przypilnujemy dokończenia budowy ul. Branickiego do ul. Przyczółkowej wraz ze skrzyżowaniem i chodnikiem po stronie północnej oraz odcinka łączącego z POW. 

• Zbudujemy ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne.

• Dosadzimy drzewa i krzewy w al. Rzeczypospolitej, na ul. Branickiego oraz na pozostałych ulicach.

• Zawalczymy o połączenie autobusowe Miasteczka Wilanów z pętlą w Wilanowie i o zwiększenie częstotliwości kursowania istniejących linii.

• Stanowcze veto nielegalnym reklamom!

• Zadbamy o to, by projekty z Budżetu Partycypacyjnego były realizowane na najwyższym poziomie i w rozsądnym terminie.

• Będziemy konsultować z mieszkańcami wszystkie istotne działania oraz wszelkie inwestycje, jak np. zagospodarowanie działki u zbiegu ul. Sejmu Czteroletniego i Al. Rzeczypospolitej.

• Zapewnimy adekwatność nazw dla nowych ulic i placów.

Wilanów Wysoki, Niski i Królewski

• Remont ul. Obornickiej wraz z chodnikiem koło cmentarza.

• Poprawa jakości zieleni oraz oświetlenie chodnika przy ścieżce rowerowej przy ul. Sobieskiego.

• Przyspieszenie uchwalenia planu miejscowego obszaru otoczenia Pałacu Króla Jana III.

• Zagospodarowanie dzikich przejść i „przedeptów”.

• Remont ul. Kubickiego.

• Budowa placu zabaw dla dzieci z rejonu ul. Wiertniczej – np. na terenie części działki zajmowanej przez przychodnię zdrowia – szybka decyzja, czy planowana rozbudowa tej przychodni zostanie zrealizowana i w jakiej skali.

• Powstanie wiaty przystankowej przy przystanku Kosiarzy na ul. Wiertniczej.

• Powstanie drogi pieszo-rowerowej od ul. Łuczniczej w kierunku Zawad poprzez ul. Trójpolową/Glebową, wraz z mostkiem. 

• Stały i skuteczny dialog ze Spółdzielnią Mieszkaniową Osiedle Wilanów.

• Aktywna promocja oferty Międzypokoleniowego Centrum Edukacji przy ul. Radosnej.

• Systematyczna poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz uzupełnianie brakujących elementów (krawężniki, kosze na odpadki, chodniki, drogi rowerowe).

• Na podstawie wykonanej analizy w zakresie ilości miejsc parkingowych podejmiemy faktyczne działania z niej wynikające.

• Rozważenie możliwości optymalnego zagospodarowania tarasu w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej. 

• Wykonamy generalny remont boisk szkolnych przy ul. Gubinowskiej.

• Poprawa relacji i podjęcie dialogu pomiędzy dyrekcją szkoły, radą rodziców i władzami Dzielnicy.

• Zwiększenie bezpieczeństwa m.in. poprzez wzrost liczby patroli Straży Miejskiej.

Powsinek 

• Dokończenie remontu nabrzeża Jeziorka Powsinkowskiego na zachód od ul. Wycieczka, po rozstrzygnięciu kwestii własnościowych. 

• Zachowanie lokalnego charakteru osiedla oraz poprawa ochrony akustycznej od POW.

• Podjęcie działań, zmierzających do ustalenia ostatecznego statusu Jeziorka Powsinkowskiego i zapobieganie jego degradacji przyrodniczej.

• Uporządkowanie terenu byłej pętli autobusowej oraz remont ul. Uprawnej z priorytetem skierowanym na bezpieczeństwo uczniów szkoły podstawowej.

• Połączenie autobusowe z metrem po zakończeniu realizacji POW.

• Remont chodnika wzdłuż ul. Przyczółkowej po stronie wschodniej.

• Realizację dodatkowych (gęstych) nasadzeń od ul. Przyczółkowej.

• Zakończenie stanu tymczasowości w odniesieniu do budynku byłego lokalu gastronomicznego przy ul. Vogla. 

• Realizacja przystani wodnej dla łódek i kajaków przy jeziorku Powsinkowskim.

• Remont ul. Europejskiej wraz z chodnikiem.

Zawady

• Doprowadzimy do budowy kompleksu szkolnego, wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, dostępnym dla mieszkańców po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

• Podejmiemy się realizacji nowego wyjazdu z Zawad na osi ul. Metryczna/ul. Pałacowa.

• Zrealizujemy mostek pieszo-rowerowego przez rzekę Wilanówkę na wysokości ul. Glebowej/Trójpolowej, jako alternatywy dla niebezpiecznej dla rowerzystów ul. Kobylańskiej. Doprowadzimy również do ustawienia stacji roweru miejskiego w rejonie ulic Sytej i Glebowej.

• Realizacja dróg, zgodnie z obowiązującymi planami miejscowymi – np. ulica 6 KDL.

• Poprawimy bezpieczeństwo pieszych, poprzez realizację brakujących chodników, w tym przy ul. Bruzdowej.

• Podejmiemy wyzwanie, jakim jest zagospodarowanie w formie ogólnodostępnego terenu rekreacji obszaru Stawu Zawadowskiego i jego brzegów.

• Postawimy na systematyczne zazielenianie ulic, z priorytetem dla drzew i krzewów.

• Doprowadzimy do budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sytej od ul. Vogla do Południowej Obwodnicy Warszawy.

• Będziemy zabiegać, aby zaraz po oddaniu do użytku POW, Zawady posiadały bezpośrednie połączenie z Ursynowem poprzez ul. Branickiego. 

• Przyśpieszenie realizacji Czerniakowskiej Bis na odcinku wilanowskim, jako nowej osi łączącą Zawady z Centrum Warszawy. Przebieg i charakter tej drogi powinien uwzględniać uwagi mieszkańców.

• Ustawimy więcej koszy na odpadki oraz ławki.

Powsin i Kępa Zawadowska

• Zadbamy o chodnik wzdłuż ul. Wiechy oraz realizację drogi rowerowej wzdłuż ul. Rosochatej.

• Aktywne działanie na rzecz dokończenia sieci kanalizacyjnej (Wilanów bez szamb).

• Budowa ul. Rosy od ul. Wiechy na północ w docelowym przebiegu.

• Uzupełnimy sieć stacji roweru miejskiego np. przy przystanku Kępa Zawadowska 81 (pętla autobusowa), skrzyżowaniu ul. Łukasza Drewny i ul. Korbońskiego.

• Poprawa infrastruktury drogowej – w tym oświetlenia, chodników i uzupełnienia brakujących pojemników na odpadki.

• Nacisk na zwiększenie częstotliwości kursowania linii autobusowych, a dla rejonów, gdzie utrzymanie stałej linii jest nieekonomiczne zorganizowanie komunikacji publicznej „na telefon” – Tele-bus (wzorem przedmieść Krakowa). To bardziej zwrotne pojazdy z 13 miejscami siedzącymi zamawiane 30 min przed planowaną podróżą. Dobrze, by były to pojazdy ekologiczne (np. elektryczne).

• Etapowa realizacja lokalnego parku przy ścieżce rowerowej do Powsina (ul. Łukasza Drewny), w tym infrastruktura rekreacyjna dla młodzieży – proponujemy by był to tor rowerowy lub boisko.

• Wywalczymy ostateczne wykonanie zapowiadanej od lat ścieżki rowerowej do granicy Warszawy.

• Chcemy by ta część Wilanowa miała również swoje publiczne tereny ogólnodostępnej zieleni – przestrzeń do sąsiedzkich spotkań i zabaw dla dzieci. Proponujemy na początek teren urządzonego parku przy ul. Olęderskiej za placem zabaw o powierzchni ok 0,5 ha oraz teren przy ul. Rosochatej.

• Dokończenie brakującego utwardzenia ul. Olęderskiej, wraz z utwardzonymi miejscami postojowymi przy placu zabaw.

5. Cała Dzielnica to jedna Dzielnica

• Dostosowanie obwodów szkolnych w celu równego obciążenia szkół oraz rozwój infrastruktury edukacji na terenie Wilanowa Zachodniego i Zawad.

• Oczyszczacze powietrza również w szkołach i placówkach niepublicznych oraz nacisk na poprawę samej jakości powietrza.

• Poprawa dostępności komunikacji zbiorowej jako zachęta do rezygnacji z samochodu. Wsparcie dla alternatywnego transportu (rozwiązania technologiczne, współdzielenie pojazdów itd.).

• Rozwój terenów sportu, rekreacji i wypoczynku, w tym terenów parkowych.

• Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego.

• Realizacja zaplanowanych połączeń drogowych, zmniejszających utrudnienia komunikacyjne i pozwalające na rozwój komunikacji zbiorowej.

• Dążenie do skutecznego uchwalenia brakujących planów miejscowych oraz korekty istniejących.

• Poprawa planowanej ochrony przed hałasem i spalinami poprzez lepsze zabezpieczenie od POW, w tym intensywne nasadzenia roślin.

• Wilanów potrzebuje placówek oświatowych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, których brak w Wilanowie. Dołożymy wszelkich starań, aby dzieci te miały swoje miejsce w Wilanowie i nie musiały dojeżdżać do szkół i przedszkoli w innych dzielnicach Warszawy.

6. Co zmieniamy?

• Sposób zarządzania Dzielnicą, aby mieszkańcy mieli realną możliwość uczestnictwa w decydowaniu o swoim otoczeniu. 

• Zakończymy z cyklicznymi „zrywami” i „wysypami” działań Dzielnicy w roku wyborczym na rzecz systematycznej pracy.

• Poprawimy koordynację prac poszczególnych wydziałów Urzędu Dzielnicy.

• Zakończymy z preferowaniem kogokolwiek – w tym radnych - ze względu na przynależność partyjną lub sympatie polityczne.

• Zwiększymy transparentność działań Urzędu i dostępu do informacji dla mieszkańców.

• Zapewnimy pisemne przekazywanie wszystkim radnym i publikowanie na stronie urzędu comiesięcznych raportów o stanie i zaawansowaniu podjętych w Dzielnicy inwestycji.

• Nadamy priorytet dla budowania ulic przyjaznych i pełnych zieleni.

• Zapewnimy brak wywierania wpływu na urzędników przy procedurach partycypacyjnych.

• Będziemy realizować konsultacje dla realnych zmian w projektach, a nie dla samych konsultacji, najlepiej przed przygotowaniem konkretnych rozwiązań.

• Zapewnimy regularne, comiesięczne spotkania z Zarządem – otwarte dla wszystkich mieszkańców.

• Podejmiemy aktywną politykę Dzielnicy wobec podmiotów administracji samorządowej w mieście.

• Zapewnimy systemową, we współpracy z Policją, kontrolę autokarów wyjeżdżających spod szkół na wycieczki i zielone szkoły.

• Powołamy Wilanowskie forum rad rodziców, jako miejsca zgłaszania najistotniejszych problemów placówek edukacyjnych.

• Dokonamy kompleksowej analizy, istniejących planów miejscowych pod względem ich precyzji, realnej wydolności połączeń komunikacyjnych, możliwości zapewnienia dostępu do oświaty i transportu publicznego oraz wyciąganie wniosków w postaci  zmiany/korekty planów miejscowych. Będziemy aktywnie włączać się w prace nad nowym studium zagospodarowania przestrzennego dla m.st. Warszawy.7. Podsumowanie

 

Mamy przekonanie, że mieszkańcy najlepiej znają własne potrzeby i zbędne są im wszelkie polityczne rozgrywki na poziomie samorządu Dzielnicy.

Zadaniem Rady Dzielnicy powinna być kontrola pracy Zarządu Dzielnicy, a nie wykonywanie odgórnych poleceń urzędników i unikanie trudnych pytań. Tu zapewne przyda się nasza niezależność.

Mamy pełne prawo mówić o naszych potrzebach z otwartą przyłbicą i rozliczać pracę włodarzy Dzielnicy w sposób transparentny.

Startujemy do Rady Dzielnicy dla realizacji konkretnych celów programowych, a nie krycia niedoskonałości zdominowanego przez system partyjny kształtu samorządu. 

Unikamy polityki na płaszczyźnie lokalnych problemów, choć nikt z nas nie jest na nią obojętny w wymiarze krajowym. Tak jak wszyscy martwimy się o przyszłość naszych dzieci, nasze emerytury, o przestrzeganie prawa i o wolności obywatelskie. Ale nie tu miejsce na takie spory. Wybieramy pracę u podstaw. 

Chcemy uniknąć w nadchodzącej kadencji Rady Dzielnicy sporów politycznych przy okazji dyskusji o drodze, chodniku, czy zieleni. Taki styl pracy nie 

Powiązane informacje

Skontaktuj się!

W celu omówienia spotkania:

Numer telefonu: +48 691 017 171

Adres e-mail: joanna@doradztwopolityczne.pl

Zapisz się do newslettera!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz